EN | DE
Ritter NyomdaMindenre nyomunk, ami nem mozog!
Üzleti Feltételek.
Segítséget, felvilágosítást kaphat a következő elérhetőségeken:
Telefon
(06-1) 898-2937, 898-2597

Általános Értékesítési, Szállítási és Fizetési Feltételek
Ritter Nyomda és Beruházási zRt.

1. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazásának célja:

A Ritter Nyomda és Beruházási zRt. (székhely: 1164 Budapest Csókakő utca 35.) (a továbbiakban: Ritter Nyomda zRt.) nyomdai szolgáltatást nyújt megrendelői részére. E körben, annak érdekében, hogy a Ritter Nyomda zRt. lehetőség szerint egységes feltételrendszer alapján nyújtsa szolgáltatásait, az alábbiakban részletezendő általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) kerülnek bevezetésre.

2. Az ÁSZF alkalmazási területe

A Ritter Nyomda zRt. egyedi megrendelések és tartós, szerződéses jogviszony alapján nyújtja szolgáltatásait megrendelői részére. Az ÁSZF rendelkezései mind az egyedi vállalások, mind pedig a tartós jogviszonyok tekintetében irányadóak, eltérés ezen rendelkezésektől csak és kizárólag kifejezetten eltérő, a Felek között létrejövő írásban rögzített szerződés esetében lehetséges.

3. Az ÁSZF ismertetése Partnereinkkel:

A Ritter Nyomda zRt. jelen rendelkezéseket honlapján (www.ritternyomda.hu), valamint székhelyén, telephelyein és fióktelepein jól látható, Ügyfeleink számára hozzáférhető helyen közzéteszi.

Ezen túlmenően, eseti megrendelések esetén az Ügyfelek egyedi ajánlat kérésekor, megrendelés visszaigazolásakor, illetve tartós jogviszony esetén a Szerződés aláírását megelőzően a Ritter Nyomda zRt. az ÁSZF alkalmazására Ügyfeleink figyelmét felhívja.

Megrendelőink, - ha és amennyiben a Ritter Nyomda zRt. a megelőzőekben foglalt ismertetési kötelezettségének eleget tett - a szerződés létrejöttével kifejezetten elismerik, hogy jelen rendelkezéseket megismerték, azokat kifejezetten elfogadták és kötelezettséget vállalnak jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek maradéktalan betartására.

4. Az ÁSZF módosítása

A Ritter Nyomda zRt. fenntartja a jogot a jelen ÁSZF rendelkezéseinek módosítására, a módosítás hatálya azonban a már megkötött szerződésekre csak abban az esetben terjed ki, ha azt a másik szerződő fél írásban, előzetesen kifejezetten tudomásul vette.

A Ritter Nyomda zRt. az ÁSZF módosulását a módosítás hatályba lépése előtt legalább 30 nappal előre köteles közzétenni a honlapján. A megkötött és még hatályos, vagy még hatályba nem lépett szerződések esetében, a Ritter Nyomda zRt. írásban is köteles 30 nappal előre tájékoztatni a megrendelőit az ÁSZF módosulásáról.

5. A Szerződés tárgya

A Szerződés tárgyát a Megrendelő által meghatározott paraméterek szerinti, nyomdai úton előállítható kiadvány nyomdai gyártása, sokszorosítása képezi, melynek tartalmát a Megrendelő határozza meg. A Ritter Nyomda zRt. nem vizsgálja a kiadvány tartalmát, azért semminemű felelősséget nem vállal.

A Megrendelő szavatol azért, hogy a kiadvány harmadik személyek jogát, jogos érdekét nem sérti, annak kiadása és terjesztése nem sért személyiségi jogokat, és maradéktalanul megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak illetve azért is, hogy a kiadvánnyal kapcsolatosan teljes körű jogosultsággal rendelkezik a kiadói jogok gyakorlására, a kiadvány terjesztésére, tartalmának meghatározására, vagy ezen jogokkal rendelkező személy felhatalmazása, megbízása alapján jár el.

A Ritter Nyomda zRt-t a fentiek megsértéséből, elmulasztásából eredő károkért felelősség nem terheli.

A szerződés tárgyát nem nyomdai szolgáltatás nyújtása esetén a Megrendelő által jelen szerződés a megrendelőlapon megrendelt, és a Ritter Nyomda zRt. által visszaigazolt termékek leszállítása képezi.

6. Megrendelés

A Ritter Nyomda zRt. legkésőbb a fogyasztó szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltünteti az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

A szerződés tárgyát képező kiadvány, illetve a Ritter Nyomda zRt. által leszállítandó áru, termék paramétereit a Megrendelő az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (Megrendelőlap), juttatja el Ritter Nyomda zRt-hez. Szerződésszerű megrendelésnek a Ritter Nyomda zRt. csak és kizárólag az e-mailen, telefaxon, avagy cégünk székhelyén, telephelyén (fióktelepén) személyesen, írásos formában leadott, megfelelő aláírással ellátott Megrendelőlapokat tekinti.

7. A megrendelés visszaigazolása

A Ritter Nyomda zRt. a 6. pontban meghatározottaknak megfelelően kiállított megrendeléseket azok kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül e-mailen visszaigazolja.

Eltérő rendelkezés hiányában a szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre.

8. Leadási anyag (nyomdai szolgáltatás esetén)

Megrendelő a megrendelőlapon általa megjelölt határidőben köteles a kiadvány elkészítéséhez szükséges ú.n. leadási anyagot gyártási minőségben a Ritter Nyomda zRt. rendelkezésére bocsátani. Társaságunk a rendelkezésére bocsátott minőségű anyag nyomására vállal felelősséget.

A Ritter Nyomda zRt. a leadási anyagot - olyan határidőn belül, amely lehetővé teszi Megrendelő számára a leadási anyag minőségi javítását a vállalt teljesítési határidőn belül - minőségileg megvizsgálja, szükség esetén a Megrendelő által kívánt javításokat - a Megrendelő költségére - elvégzi.

Ha és amennyiben a szerződés a leadási anyag minőségi hibája okán lehetetlenül, avagy a teljesítésre a vállalt határidőben ezen ok miatt nincs lehetőség, úgy ezen esetekre a szerződésszegés szabályai nem alkalmazhatóak.

9. A teljesítés helye és ideje

A Ritter Nyomda zRt. az egyes megrendelések esetében a teljesítési határidőt a megrendelés visszaigazolásakor tünteti fel, míg a tartós jogviszonyokban a teljesítési határidőt a Felek a közöttük létrejött szerződésben rögzítik.

A teljesítés helye - eltérő megállapodás hiányában - a Ritter Nyomda zRt. székhelye, ahonnan a Megrendelő saját költségén jogosult a terméket elszállítani, a cégünk által átadott szállítólevél, vagy tételes számla ellenében.

A Ritter Nyomda zRt. nettó 50.000,-Ft számlaérték esetében Budapest közigazgatási területén belül a megrendelt termékeket - ha és amennyiben a szerződés tárgyát termék leszállítása képezte - 24 órán belül díjmentesen kiszállítja egy megadott címre.

10. Mennyiségi kifogások

Megrendelő az átvétel során köteles ellenőrizni mind a kiadvány, mind pedig - nem nyomdai szolgáltatás esetén - az egyéb, szerződés tárgyát képező termék mennyiségét. Ha a Megrendelő eltérést tapasztal a megrendelt és a Ritter Nyomda zRt. által visszaigazolt mennyiséghez képest, az átadásra kerülő mennyiséget a teljesítési helyen ellenőrizni kell. Eltérés esetén, azt a Felek képviselői az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik.

Nyomdai szolgáltatás nyújtása esetén, a megrendelt és visszaigazolt példányszámnál alacsonyabb példányszám esetén a Megrendelő választása szerint:

  • Póthatáridő tűzésével a le nem gyártott példányok legyártását
  • A le nem gyártott példányok számával arányos árleszállításra tarthat igényt.

Nyomdai szolgáltatás nyújtása esetén a megrendelt és visszaigazolt példányszámnál magasabb példányszám esetén, ha a Megrendelő a többletpéldányokra igényt tart, úgy ezen példányok ellenértékét is megfizetni köteles. Ha és amennyiben a többletpéldányokra Megrendelő nem tart igényt, úgy a Ritter Nyomda zRt. azokat hulladékként hasznosítja.

Ha és amennyiben a szerződés a Felek között a Ritter Nyomda zRt. által leszállítandó termékre jött létre, úgy az átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele után a Felek képviselői közösen végzik el a teljes szállítmány tételes darabszámlálását. Ha és amennyiben ezen eljárás a kifogás alaposságát alátámasztja, úgy Szállító a hiányt haladéktalanul pótolni köteles. Amennyiben Társaságunk ezen pótlási kötelezettségének nem tud eleget tenni, úgy a Megrendelő arányos árleszállításra tarthat igényt.

11. Minőségi kifogások

Nyomdai szolgáltatás nyújtása esetén a Megrendelő a Kiadvány átvételekor legalább "szúrópróba-szerűen", majd az átvételt követő 3 munkanapon belül tételesen köteles ellenőrizni a kiadvány minőségét. Ha a Megrendelő a kiadvány minőségével kapcsolatosan kifogást kíván elő terjeszteni, arról legkésőbb a kiadvány átvételét követő 8 (nyolc) naptári napon belül köteles ajánlott levélben értesíteni a Ritter Nyomda zRt.-t. A Megrendelő köteles a bejelentett minőségi kifogás alátámasztására szolgáló valamennyi bizonyítékát kifogása előterjesztésével egyidejűleg a Ritter Nyomda zRt. rendelkezésére bocsátani.

Ha a Megrendelő a Kiadvány átvételét követő 8 napos határidőn belül nem terjeszt elő minőségi reklamációt, azt úgy kell tekintetni, hogy a Megrendelő szerződésszerű teljesítésként elfogadta a Ritter Nyomda zRt. által a Megrendelő részére átadott kiadványokat, s a Megrendelő bármely későbbi reklamációjától függetlenül köteles kifizetni a teljesítésről kiállított számlát.

A Ritter Nyomda zRt. legkésőbb a minőségi reklamációról szóló értesítés átvételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül köteles írásbeli, bizonyítékokkal alátámasztott véleményt adni a Megrendelőnek a kifogásról. A hiba előfordulási arányának és súlyának megállapítását a Felek közösen végzik.

A Ritter Nyomda zRt. megbízottja a megrendelői minőségi kifogás tudomásunkra jutását követő 2 munkanapon belül megjelenik a kifogásolt termék tárolási helyén, ahol a Megrendelő megbízottjával közös jegyzőkönyvben, rögzítik a kifogást, valamint az azzal kapcsolatos észrevételeket, egyidejűleg pedig a kifogásolt termékből mintát vesznek a kifogás kivizsgálása céljából.

Felek a fentiek szerinti jegyzőkönyv felvételét, illetve mintavételt követően a megrendelői minőségi kifogás alapossága, alapos kifogás esetén annak rendezése tárgyában elsődlegesen egyeztetni kötelesek.

Amennyiben a Felek a minőségi kifogás alapossága tekintetében nem tudnak közös álláspontra jutni, úgy kötelesek egy, általuk közösen kiválasztott és kölcsönösen elfogadott szakmai minőségellenőrző szerv szakvéleményét beszerezni. A szakvélemény elkészítésének költségeit Felek 50%-50% arányban kötelesek megelőlegezni, viselni pedig az a Fél köteles, akinek a minőségi kifogás tárgyában kialakított álláspontját a szakvélemény nem támasztja alá.

12. Díjfizetés

A Megrendelő köteles a kiadvány, illetve a megrendelt termék átadásával egyidejűleg kiállított számla ellenértékét a számlán jelzett határidőben - készpénzben, bankkártyával telephelyünkön, ill. online fizetést indítva az OTP vagy a PayPal webes felületén keresztül, avagy hagyományos banki átutalás útján - a Ritter Nyomda zRt.-nek a Raiffeisen Bank zRt-nél vezetett 12011351-00111644-00100006 bankszámlaszámára megfizetni.

A megrendelt áru vételárának nagyságára, illetőleg a Megrendelő esetleges tartozására tekintettel a Ritter Nyomda zRt. fenntartja azt a jogát, hogy a megrendelt árut a vételár megfizetése előtt csak akkor adja át, ha a Megrendelő törvényes képviselője, vagy az áru átvevője készfizető kezességet vállal a vételár és késedelmi kamatainak megfizetésére, vagy a Megrendelő a szerződést illetve a vételár megfizetésének teljesítését zálogjoggal, vagy bankgaranciával, vagy értékpapír óvadékként történő nyújtásával biztosítja.

Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő összeg.

10 napon túli lejárt számlatartozás esetén a Ritter Nyomda zRt. jogosult kezelési díjat felszámítani, amelynek összege a számla nettó összegének 10 %-a.

A Megrendelő kijelenti, miszerint hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Megrendelő a számlában érvényesített ellenértéket sem annak teljesítési határidejéig, sem a Ritter Nyomda zRt. által a Megrendelőnek küldött írásbeli fizetési felszólításban meghatározott határidő lejártáig az esedékes fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Ritter Nyomda zRt. jogosult a követelését azonnali beszedési megbízás útján a Megrendelő bankszámlájáról beszedni.

13. Tulajdonjog fenntartás

Ha és amennyiben a szerződés tárgyát nem nyomdai szolgáltatás, hanem egyéb megrendelt termék leszállítása képezi, úgy a Ritter Nyomda zRt. ezen termékek tulajdonjogát a szolgáltatásról kiállított számlánk teljes összegének kiegyenlítéséig fenntartja.

A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a tulajdonjogból fakadó jogosultságok csak a vételár teljes megfizetése után illetik meg, ellenben azonban az áru átadás-átvételét követően a kárveszélyt teljes mértékben viselni köteles.

A Ritter Nyomda zRt. nem adja a hozzájárulását ahhoz, hogy a Megrendelő az átvett áru értékesítésekor befolyó összegből fizesse meg az átvett áru ellenértékét. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az átvett árut a vételár teljes kifizetése előtt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, és azzal sajátjaként más módon nem rendelkezhet, e kötelezettség megszegése büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

14. Szerződésszegések

A Megrendelő késedelme:

Anyagleadási határidő elmulasztása: (nyomdai szolgáltatás)

A Megrendelő tudomására szolgál, hogy a Ritter Nyomda zRt. folytonos munkarendben, szigorúan meghatározott időbeosztással dolgozik, amelyre tekintettel érdeke fűződik ahhoz, hogy az egyes nyomdai feladatokat az előre ütemezett időszakban végezze el.

Szerződésszegést követ el Megrendelő, ha a 8. pont szerinti anyag-leadási határidőt nem tartja be.

Ha a Megrendelő elmulasztja az anyagleadási határidőt a Ritter Nyomda zRt. választása szerint jogosult:

  • a szerződést felmondani, s a Megrendelővel szemben érvényesíteni a szerződésszegésből eredő kárát, vagy
  • új anyagleadási határidőt meghatározni, melyet, ha Megrendelő nem fogad el az értesítéstől számított 3 munkanapon belül, jogosult a szerződést felmondani, szerződésszegésből eredő kárát érvényesíteni.

Átvételi kötelezettség elmulasztása esetén Megrendelő a szerződés tárgyát képező terméket, illetve Kiadványt a megrendelést visszaigazoló formanyomtatványon szereplő naptári napon, a Ritter Nyomda zRt. nyitvatartási idejében jogosult és köteles átvenni.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha és amennyiben a megrendelt kiadványt, avagy árut a teljesítés helyén a teljesítés idejeként megállapított naptári napon nem veszi át, úgy a Ritter Nyomda zRt. jogosult - az áru vételárán, illetve a nyomdai szolgáltatás vállalkozói díján felül - az áru, illetve az elkészített Kiadvány őrzésével, raktározásával kapcsolatosan esetlegesen felmerülő költségét Megrendelőre terhelni.

Eltérő megegyezés hiányában Megrendelő köteles a szerződésben szereplő áruk elszállításáról gondoskodni. Ha és amennyiben Megrendelő a megrendelt termék, illetve a kiadvány átvételével késedelembe esik, úgy köteles az áru ellenértékén, illetve a vállalkozói díjon túlmenően, a késedelemmel érintett naponként 500,-Ft összeget, tárolási díj jogcímen megfizetni.

Felek rögzítik továbbá, ha és amennyiben Megrendelő a szerződés tárgyát képező terméket avagy kiadványt a teljesítés határidejeként megállapított naptári naptól számított 30 napon belül nem veszi át, úgy a Ritter Nyomda zRt. úgy tekinti, hogy Megrendelő a szerződéstől elállt, amelyre figyelemmel Megrendelő köteles az elállásával okozott kárt, illetve az ezzel összefüggésben felmerült költségeinket megtéríteni.

Megrendelő fizetési késedelme esetén a 12. pont vonatkozó rendelkezései irányadóak.

A Ritter Nyomda zRt. késedelme:

Ha és amennyiben a Ritter Nyomda zRt. a szerződés teljesítésével késedelembe esik, - azaz a szerződés tárgyát képező terméket, illetve kiadványt a teljesítés helyén, a teljesítés helyeként meghatározott időpontban nem adja át Megrendelő részére - úgy Megrendelő jogosult a késedelemmel érintett naptári naponként a megrendelővel a felek között előre írásban megállapodott összeget késedelmi kötbér jogcímen a Ritter Nyomda zRt. számlakövetelésével szembe állítani.

A Ritter Nyomda zRt. hibás teljesítése:

Nyomdai szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a Ritter Nyomda zRt. hibásan teljesít, ha és amennyiben a szolgáltatása akár mennyiségileg, akár minőségileg nem felel meg a szerződésben foglaltaknak.

Mennyiségi, illetve minőségi kifogás előterjesztésére, illetve rendezésére a 10., illetve 11. pontban foglaltak megfelelően irányadóak.

Nyomdai szolgáltatás minőségével kapcsolatosan előterjesztett és a 11. pontban foglaltak szerint alapos kifogás esetén Megrendelő elsődlegesen a szolgáltatás kijavítását kérheti. Ha és amennyiben ez nem lehetséges, úgy a hiba súlyának és előfordulási gyakoriságának megfelelő, arányos árleszállításra tarthat igényt.

Megrendelő a szerződés tárgyát képező áruval szemben támasztott minőségi kifogása esetén elsődlegesen a hibás termék kicserélését, illetve kijavítását követelheti. Megrendelő a konkrét szavatossági igényét már a minőségi kifogás előterjesztésekor köteles előadni.

A Ritter Nyomda zRt. az alapos megrendelői kifogás esetében köteles a kifogásolt terméket 5 napon belül kijavítani, illetve kicserélni.

Ha és amennyiben a kijavítás vagy kicserélés bármely okból nem lehetséges, vagy aránytalan többletköltséget eredményezne, Megrendelő megfelelő árleszállítást igényelhet a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.

Felek rögzítik, ha és amennyiben a megrendelői kifogás előterjesztésekor a termék ellenértéke még nem került kiegyenlítésre, a minőségi kifogásra hivatkozással a 12. pont szerinti díjfizetést a Megrendelő nem jogosult megtagadni, azonban javaslatot tehet egy mindkét Fél által méltányosnak tartott összeg visszatartására szavatossági igénye rendezéséig.

15. Elektronikus kereskedelem ( fejlesztés alatt)

A Ritter Nyomda zRt. és a Megrendelő közötti elektronikus kereskedelem során a Megrendelő nem minősül fogyasztónak, ezért az elektronikus úton kötött szerződésükre nem vonatkoznak az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. tv-nek a szolgáltató és fogyasztó közötti szerződésekre vonatkozó szabályai. A Ritter Nyomda zRt. elektronikus kereskedelmi szolgáltatásai a WEB rendszerén keresztül egyedi jelszóval (továbbiakban: Jelszó) vehetők igénybe. A Jelszó azonosítja a Megrendelőt, használata hitelesen bizonyítja, hogy a megrendelést a Megrendelő megtette. A WEB rendszeren keresztül elküldött megrendelést rögzíti a Ritter Nyomda zRt. számítógépes rendszere. A Megrendelő teljes felelősséget vállal a Jelszó kezeléséért, azt harmadik fél részére nem ismerteti. A Ritter Nyomda zRt. nem felel az olyan károkért, amelyek a Jelszó illetéktelen használatával keletkeztek akár a Megrendelőnél, akár harmadik személlyel szemben. A Megrendelő köteles helytállni a Jelszavához hozzáférő személy tevékenységéből eredő károkért.

16. Adatkezelés

Ritter Nyomda zRt. a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek keretei között kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. A Megrendelő adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Ritter Nyomda zRt. szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Megrendelő azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje. A Megrendelő a weboldalon hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy a Ritter Nyomda zRt. részéről elektronikus úton illetve egyéb írott formában híranyagot kapjon, de a Megrendelő bármikor jogosult ezen egyértelmű hozzájárulással ellentétes, a híranyag megküldésének részbeni vagy teljes megtiltása iránti nyilatkozatot tenni ill. a hírlevélről bármikor leiratkozni.

Amennyiben nem a Megrendelő adta meg az email címét, haladéktalanul jelezni köteles e-mailben: a info@ritternyomda.hu e-mail címen vagy postai levél útján a következő postai címen: Ritter Nyomda Zrt. 1164 Budapest Csókakő utca 35.

Ritter Nyomda Zrt. adatkezelésének részletes szabályait az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

Megrendelő hozzájárul, hogy az elkészült nyomtatványait -teljesen anonimizált formában - a Ritter Nyomda zRt. referencia munkaként bemutassa, ill. honlapján elhelyezze, reklámanyagiban feltüntesse, kivéve abban az esetben ha az ügyfél a megrendelésnél írásban ezt kifejezetten meg nem tiltja.

17. Vállalkozás adatai

Székhely: 1164 Budapest Csókakő utca 35.
Cégjegyzékszám: 01-10-045166
Képviseli: Horváth Pál vezérigazgató
Telefonszám: (06-1) 898-3519
E-mail cím: info@ritternyomda.hu
Levelezési cím: 1164 Budapest Csókakő utca 35.
Honlap: www.ritternyomda.hu

18. Záró rendelkezések

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi meghatározást. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, egyebekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.

Jelen ÁSZF közzétételének napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Budapest, 2014. december 01.

Tisztelettel,
Ritter Nyomda és Beruházási zRt.

AJÁNLATAINKBÓL
Árkereső
ÁRKERESŐ
Grafika kereső
GRAFIKA KERESŐ
Nyomdai segédlet
NYOMDAI SEGÉDLET
Reklám kütyük
REKLÁM KÜTYÜK
QR kód készítés
QR KÓD KÉSZÍTÉS